Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten.
 • Trainee: de natuurlijke persoon die feitelijknamens de opdrachtgever aan de training deelneemt. 
 • Training: training, cursus, workshop, coaching,counseling, assessment of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengenen/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. 
 • Open training: training met deelname door traineesuit verschillende bedrijven en/of organisaties. 
 • 'In-company' training: training met deelname doortrainees uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie. 
 • Voorwaarden: onderhavige algemenevoorwaarden. 

Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Human Safety Academy B.V., ongeacht of deze samenhangen met andere bestaande offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 • Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 • Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

Betaling

 • Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Human Safety Academy B.V. een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
 • Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingsdag, zonder enig recht op korting of verrekening, door middel van storting op een door Human Safety Academy B.V. aangewezen bank- of girorekening. Betaling middels creditcard is mogelijk via de website www.humansafetyacademy.com. Voor creditcardbetalingen is een 5% toeslag voor administratiekosten van toepassing.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval ook, zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening, een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 • Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Human Safety Academy B.V. voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/ advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 • Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingsprijs door Human Safety Academy B.V. is ontvangen, dan is de trainee niet gerechtigd aan de training deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingsprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Verplaatsing data 'In-company'-training door de opdrachtgever

 • Verplaatsen van geplande trainingen (of gedeelte daarvan) kan kosteloos tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum. Tot 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum behoudt Human Safety Academy B.V. zich het recht om 25% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Daarna, binnen 2 weken, wordt dat percentage verhoogd naar 50%.
 • Het verzoek tot verplaatsing dient schriftelijk te worden ingediend bij Human Safety Academy B.V.

Annulering open training door de opdrachtgever

 • Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor de geplande eerste trainingsdag.
 • Annuleren van de training (of gedeelte daarvan) kan kosteloos tot 4 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum. Tot 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum behoudt Human Safety Academy B.V. zich het recht om 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Daarna, binnen 2 weken, wordt dat percentage verhoogd naar 75%.
 • Complementaire kosten, waarbij Human Safety Academy B.V. zorgdraagt voor de coördinatie, zullen bij annulering volledig doorbelast worden aan opdrachtgever voor zover dit werkelijk gerealiseerde kosten betreft, inclusief een toeslag van 5% administratiekosten.

Verhindering van de trainee

 • Indien een trainee verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere trainee mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een week voor de eerste trainingsdag wordt aangemeld bij Human Safety Academy B.V. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 • Een verhinderde trainee kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 50,00 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste trainingsdag bedragen deze kosten 50% van de trainingsprijs, met een minimum van € 50,00.
 • Overboeking van een trainee is per training maximaal 1 keer mogelijk.

Annulering door Human Safety Academy B.V.

 • Human Safety Academy B.V. behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste trainingsdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Human Safety Academy B.V. zal het door de opdrachtgever betaalde trainingsgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Human Safety Academy B.V. de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het trainingsgeld niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

 • Human Safety Academy B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Human Safety Academy B.V. of de annulering van de trainingsovereenkomst door ' Human Safety Academy B.V., tenzij aan Human Safety Academy B.V. opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • Indien Human Safety Academy B.V. op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Intellectuele eigendom

 • Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door Human Safety Academy B.V. voorbehouden.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Human Safety Academy B.V. is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Vervanging docent of trainer

 • Human Safety Academy B.V. is te allen tijde gerechtigd een trainer of docent, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere trainer of docent.

Human Safety Academy B.V.
29 augustus 2022
info@humansafetyacademy.com

Terug naar boven